Przedszkole w Mońkach

 

Nawigacja

 • Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i wychowanków

  Klauzula informacyjna dla rodziców i wychowanków

  Klauzula informacyjna

   

  Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

  Tożsamość Administratora i dane kontaktowe 

  Administratorem danych osobowych uczniów jest:

  Przedszkole w Mońkach, ul. Głowackiego 2, 19-100 Mońki,

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest  możliwy jest pod adresem email https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif  - iod_pmonki@o2.pl

  Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

  Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz publikacji wizerunku na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Okres przechowywania danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe kryteria ustalania tego okresu

  Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz do momentu odwołania zgody.

   

  Prawo żądania:

  Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

   

 • RODO

  Klauzula informacyjna - ogólna

  Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Mońkach, ul. Głowackiego 2, 19-100 Mońki, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Administratora danych: iod_pmonki@o2.pl
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz z prawnie uzasadnionych interesów w celu:
  a) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) bądź wypełniania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,
  b) przygotowania, zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,
  c) w innych przypadku wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole w Mońkach.
   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) do sprostowania (poprawiania) danych;
  c) do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
  e) do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, chyba że będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Przedszkole w Mońkach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • ZAPRASZAMY

  NA

  DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA


   

  Rodziców/opiekunów prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola

  na rok szkolny 2018/2019

  • do grup całodziennych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy

   ul.Głowackiego 2 oraz przy Alei Niepodległości 16

   w ramach Dni Otwartychod 18.06 do 21.06.2018r

  w godzinach:

  9.00 - 11.00 ( 3-latki )

  9.00 – 11.00 i 12.30 - 13.30 ( 4, 5 i 6 - latki ).

  • do grup pięciogodzinnych zapraszamy do odwiedzin naszej placówki przy Al.Niepodległości 16 w ramach

  Dni Otwartychod 18.06 do 21.06.2018r

  w godzinach: 10.00 - 11.00

  W czasie odwiedzin DZIECI oraz ich Rodzice/opiekunowie prawni mogą zapoznać się z wystrojem sal oraz rozkładem zajęć w poszczególnych grupach naszego przedszkola.

  Dzieci zapraszamy do uczestnictwa w zabawach ruchowych integrujących grupę, zajęciach, zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań, spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.

 •  

  Festiwal Piosenki

  27 kwietnia 2018r. w Knyszyńskim Ośrodku Kultury odbył się kolejny już Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków p.h.: "Mama, tata i ja". Wzięło w nim udział 30 uczestników z całego Powiatu Monieckiego, w tym 11 dzieci z naszego przedszkola. Jest nam miło poinformować, że I miejsce zdobyła Gabrysia Bielska z gr. 6-lat. i IV Magdalena Kulikowska z gr. 4-lat. Pochwały ustne otrzymały również Zosia Kossakowska i Aleksandra Oświecińska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • PRZEDSZKOLE NA MEDAL

  Najlepsze przedszkola i nauczycielki, najsympatyczniejsze grupy maluchów

  - zgłoś swoich kandydatów!

  http://www.poranny.pl/plebiscyty/a/przedszkole-na-medal-najlepsze-przedszkola-i-nauczycielki-najsympatyczniejsze-grupy-maluchow-zglos-swoich-kandydatow,13020757/?&utm_source=FB&utm_medium=aliasprzedszkole&utm_campaign=PRZEDSZKOLE


   

  PRZEDSZKOLE NA MEDAL Najlepsze przedszkola i nauczycielki, najsympatyczniejsze grupy maluchów - zgłoś swoich kandydatów!

  Wielka akcja "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej" poświęcona przedszkolom rozpoczęta! Które przedszkola są najlepsze w miastach i powiatach? Które nauczycielki są najbardziej lubiane przez dzieci i cenione przez rodziców? Która grupa przedszkolna jest najsympatyczniejsza?

  Przez najbliższe dwa miesiące maluchy i starszaki z podlaskich przedszkoli oraz ich nauczycielki będą gościć na łamach "Kuriera Porannego", "Gazety Współczesnej" i na stronach naszych serwisów internetowych.
  ► W połowie kwietnia do gazety dołączymy specjalne, pamiątkowe dodatki ze zdjęciami przedszkolaków.
  ► Osobno w Białymstoku oraz we wszystkich powiatach wybierzemy Przedszkole Roku, Nauczycielkę Przedszkola Roku oraz najsympatyczniejszą grupę przedszkolną.
  ► Czeka mnóstwo nagród nie tylko dla przedszkoli i nauczycielek, lecz przede wszystkim dla dzieci! (czytaj więcej o nagrodach poniżej).


   

  KLIKNIJ i zobacz jak rodzice
  zgłaszają przedszkola i nauczycielki
  w komentarzach na Facebooku


  Wybierz fanpage:
  Gazeta Współczesna | Kurier Poranny  Wiosenny, przedszkolny sezon w pełni. Trwają jeszcze nabory maluszków, które od września rozpoczną edukację na jej pierwszym szczeblu. Rodzice szukają najlepszych placówek i nauczycieli, którym powierzą opiekę nad swoimi pociechami.

  W dokonaniu właściwego wyboru najlepiej mogą pomóc rodzice dzieci, które już chodzą do podlaskich przedszkoli. To właśnie oni, głosując w wielkim plebiscycie prowadzonym wspólnie przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną", wskażą najlepsze przedszkola i nauczycielki. W ramach naszej akcji pokażemy też, jak świetnie na co dzień bawią się podlaskie maluszki i starszaki. W Białymstoku i każdym powiecie wybierzemy najsympatyczniejszą grupę przedszkolną.

  Osobno w Białymstoku oraz we wszystkich powiatach naszego województwa zostaną przyznane tytuły Przedszkole Roku 2018. Placówki, które zasługują na ten tytuł, nominują rodzice podlaskich przedszkolaków. Już sama nominacja i udział w akcji będzie dla przedszkoli okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej i promocji. Prezentacje przedszkoli będą się ukazywać w drukowanym wydaniu gazet, w internecie oraz na Facebooku.

  O tym, jak dzieci czują się w przedszkolu, nie decyduje wyłącznie otoczenie, w którym spędzają czas. Najważniejsze nie są zabawki, place zabaw, czy pomoce edukacyjne. Kluczową rolę pełnią opiekunowie dzieci. Dlatego w ramach naszej akcji w miastach i powiatach przyznamy też tytuły Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018.

  W naszej akcji - tak jak w przedszkolu - najważniejsi będą oczywiście bohaterowie przedszkolnego życia, czyli dzieci. W połowie kwietnia do gazety dołączymy specjalne dodatki z pamiątkowymi zdjęciami grup przedszkolnych. Fotografie ukażą się także w galeriach w naszym serwisie internetowym. W ramach prezentacji grupy przedszkolnej w internecie będzie można zamieścić nie tylko zdjęcia, lecz także filmiki prezentujące np. występy grupy. W głosowaniu zostaną wybrane najsympatyczniejsze grupy przedszkolne.

  WAŻNE TERMINY

  • Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 16 kwietnia.

  • Głosowanie startuje 13 kwietnia o godz. 12.00 i potrwa do 18 maja, do godz. 20.  Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/plebiscyty/a/przedszkole-na-medal-najlepsze-przedszkola-i-nauczycielki-najsympatyczniejsze-grupy-maluchow-zglos-swoich-kandydatow,13020757/?&utm_source=FB&utm_medium=aliasprzedszkole&utm_campaign=PRZEDSZKOLE


   

 • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  Z dniem 12 lutego 2018 roku ruszy nabór dzieci

  do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2018/2019.

  W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić

  • "Wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola w Mońkach"
  • złożyć go wraz z niezbędną dokumentacją - wybrane załączniki - w biurze przedszkola ul. Głowackiego 2 w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r.

  Wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w biurze przedszkola.    

  Dokumentacja dotycząca rekrutacji znajduje się w oddzielnych plikach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola - REKRUTACJA 2018/2019.

  Zapraszamy do zapoznania sie z ich treścią.

  Terminy oraz kryteria postępowania rekrutacyjnego wg ZARZĄDZENIA NR 452/18 BURMISTRZA MONIEK z dnia 1 lutego 2018r znajdują się w załącznikach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola - REKRUTACJA 2018/2019.

 • "MÓJ ŚWIETY MIKOŁAJ"- Rodzinny Konkurs Plastyczny

  Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym, którego zadaniem jest wykonanie Postaci Świętego Mokołaja w formie pracy przestrzennej o dowolnej wielkości. Do wykonania pracy należy użyć różnorodnych materiałów, najlepiej wtórnych np. gazety, rolki po papierze, filc, butelki, słoma itp., a nie gotowych zakupionych ozdób.

  Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

  - pomysłowość i oryginalność

  -estetykę wykonania pracy

  - zaangażowanie dziecka w jej wykonanie.

   

  Podpisane prace należy składać do 15 grudnia 2017r.

   

   

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DYNIĘ"

  15 listopda 2017r. zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w jesiennym konkursie plastycznym, który cieszył sie dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców. Jury miało trudne zadanie, ponieważ wszystkie dynie zachwycały pomysłowością i sposobem wykonania. Przyznano 9 nagród głównych i 8 wyróżnień.  Upominki dostały wszystkie dzieci biorące udział w konursie. 

 • PODZIĘKOWANIA 

  Organizatorzy zbiórki  pluszowych maskotek serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy włączyli się w akcję pomocy dzieciom przybywającym na oddziale onkologicznym w szpitalu w Białymstoku. Szczególne podziękowania składamy pracownikom Przedszkola, którzy hojnie obdarowali prezentami małych pacjentów. Do współpracy przyłączyła się w tym roku także młodzież z ZSOiZ oraz uczniowie SP nr 1 w Mońkach. Razem udało nam się zebrać dwa razy więcej maskotek i artykułów plastycznych niż w ubiegłym roku :)   

                                                                                                                                           DZIĘKUJEMY !!!

                                                                                                                                       Agnieszka Bielska, Justyna Jarocka

 • UWAGA !!!

  Uprzejmie informujemy, że :

  • z dniem 1 lipca 2017 r. obsługę bankową Przedszkola w Mońkach prowadzić będzie Bank Pekao S.A.

  W związku z tym od dnia 1 lipca 2017 r. zmianie ulegną numery kont bankowych, na które do tej pory były wpłacane należności za żywienie oraz opłata za godziny.

  Lista rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2017 r. znajduje się poniżej.

  • żywienie:

             konto nr. 78 1240 5211 1111 0010 7410 4052

  • opłata za godziny:

            konto nr. 93 1240 5211 1111 0010 7410 3879                            

   

  Oddział Banku Pekao S.A. znajduje się przy Al. Niepodległości 2A/4.

  Informujemy również, że:

  • z dniem 1 września 2017 r. KASA Przedszkola ulega likwidacji.
  • wpłat można dokonywać za pośrednictwem banków, poczty oraz internetu.
 • Podpisywanie UMÓW z Przedszkolem w Mońkach.

       Zapraszamy Rodziców/Opiekunów Prawnych

  dzieci przyjętych do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2017/2018 w celu podpisania

  UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA W MOŃKACH w terminie

  od 26 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 w godzinach od 9.30 do 13.00.

  Druk umowy do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej:

  UMOWA_przedszkole_r.szk._2017-2018.pdf

                                                                                                               Dyrektor Przedszkola Joanna Klepadło.

 • Niecodzienna wizyta

  Dnia 17 maja 2017 r. miało miejsce w naszym przedszkolu niecodzienne zdarzenie. Mieliśmy zaszczyt gościć Ks. Biskupa Henryka Ciereszko. Spotkanie to było wyjątkowe i pełne niezapomnianych wrażeń. Po powitaniu Jego Ekscelencji przez Panią Dyrektor Joannę Klepadło, ks. Biskupa powitały dzieci. Były wiersze, piosenki i tańce. Dzieci pięknie zaprezentowały się przed Gośćmi. Następnie głos zabrał ks. Biskup, który skierował ciepłe słowa do dzieci i całego personelu przedszkolnego. Udzielił też kapłańskiego błogosławieństwa. Jego Ekscelencja ks. Biskup wpisał się też na pamiątkę do naszej kroniki. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Na pewno wizyta ta pozostanie w naszych sercach i naszej pamięci jako niezapomniane chwile i wyjątkowe przeżycie.

  Więcej zdjęć z wizyty w albumie fotograficznym.

 • 01.02.2017

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  Z dniem 13 lutego 2017 roku ruszy nabór dzieci

  do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2017/2018.

  W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić

  • "Wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola w Mońkach"
  • złożyć go wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia do wybranych kryteriów wg załączników) w biurze przedszkola ul. Głowackiego 2 w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 r.

  Wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w biurze przedszkola.    

  Dokumentacja dotycząca rekrutacji znajduje się w oddzielnych plikach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola - REKRUTACJA 2017/2018.

  Zapraszamy do zapoznania sie z ich treścią.

  Terminy oraz kryteria postępowania rekrutacyjnego wg WNIOSKU DO ORGANU PROWADZĄCEGO W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO oraz ZARZĄDZENIA NR 298/17 BURMISTRZA MONIEK z dnia 31 stycznia 2017r znajdujących się w załącznikach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola - REKRUTACJA 2017/2018.

 • 25 lecie Przedszkola w Mońkach.

  W Przedszkolu w Mońkach 14 października 2016r obchodzono nie tylko Dzień Edukacji  Narodowej. Była też okazja do świętowania 25 rocznicy funkcjonowania Przedszkola w Mońkach przy ulicy Głowackiego.

  1 października 1991 roku Państwowe Przedszkole Nr 1 zmieniło swoją siedzibę i z ulicy Konopnickiej 1 zostało przeniesione na ulicę Głowackiego 2. Akt Założycielski potwierdza utworzenie z dniem 1 stycznia 1992 roku Przedszkola Samorządowego w Mońkach.

  W związku z tak ważną datą odbyły się uroczystości, na które zostali zaproszenie emerytowani pracownicy przedszkola, władze samorządowe, Burmistrz Zbigniew Karwowski, Sponsorzy, Pracownicy Przedszkola, Rada Rodziców i dzieci. Były życzenia, gratulacje, kwiaty, wiersze, piosenki i tańce od dzieci. Nie zabrakło też wspomnień.

  Dyrektor Przedszkola - Joanna Klepadło przygotowała rys historyczny, mówiący o powstaniu i historii wszystkich przedszkoli, które funkcjonowały na terenie naszego miasta Mońki. Historia powstania pierwszego przedszkola sięga lat 60-tych.

  Tak jak na wszystkich tego typu uroczystościach nie mogło obyć się bez tortu. Przy kawie i słodkim poczęstunku było wiele rozmów, wspomnień, oglądanie zdjęć pamiątkowych z wcześniejszych lat. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie

          - Obrazek 1

 • PROJEKT

  UWAGA!

  W związku z realizowanym projektem "Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy" w załączeniu przesyłamy Panśtwu Prezentację na w/w temat.  Rady i wskazówki podane w prezentacji pomogą wzmacnaić odporność Państwa dzieci.

  Wspólnie zadbajmy o zdrowie Naszych Dzieci

  odpornosc_wzmacniamy__bo_o_zdrowe_zywienie_i_higiene_dbamy-prezentacja.pdf

 •    Ewaluacja zewnętrzna w Przedszkolu w Mońkach.

  W dniach 03-03-2014r do 10-03-2014r w naszym przedszkolu

  odbędzie się planowana ewaluacja zewnętrzna.

     Przeprowadzi ją zespół do spraw ewaluacji w składzie:

  - starszy wizytator Jolanta Malinowska

  - starszy wizytator Jolanta Lenkiewicz Broda.

  Dotyczy ona następującego zakresów wymagań:

  - " Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się."

  - " Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej."

  - " Respektowane są normy społeczne."

     W trakcie ewaluacji przeprowadzone będzie ankietowanie pracowników Przedszkola i wszystkich Rodziców - ich wyniki posłużą do oceny pracy naszego przedszkola.

     Rodzice mogą wypełnić ankiety on-line lub w formie papierowej (do wypełnienia on-line Rodzice otrzymają kody dostępu do platformy SEO). Przedszkole udostępni chętnym Rodzicom komputer do uzupełniania ankiet w Przedszkolu.

     Dnia 05-03-2014r.(środa) o godzinie 1000 w Przedszkolu w Mońkach odbędzie się wywiad z Rodzicami, w którym mogą wziąć udział chętni Rodzice.

 • Projekty

  W grudniu 2013 i styczniu 2014 Nasze Przedszkole przystąpiło do dwóch projektów. Pierwszy z nich ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nazwą: "Szkoła w Ruchu, Przedszkole w Ruchu. Ćwiczyć każdy może". Przedszkole w Mońkach, jako jedno z trzech placówek w powiecie monieckim zgłosiło swój udział w realizacji tego projektu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Drugi projekt związany jest z realizacją planu pracy dydaktyczno-wychowawczego, przyjętego na ten rok szkolny, a dotyczny zdrowia. Tytuł projektu to: "Zdrowy Przedszkolak". Bliższych informacji można zasięgnąć wchodząc w podane niżej linki.

  http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-bioracych-udzial-w-akcji

  http://zdrowyprzedszkolak.pl/

 • WALENTYNKI 2014

  Dziesiejszego dnia w naszym przedszkolu było CZERWONO. wszystkie dzieci przyszły ubrane na czerwono Walentynkowo. Było bardzo miło i wiele niespodzianek dla koleżanek i kolegów. Nie obyło się też bez Walentynowych serc.

  Zdjęcia w albumie fotograficznym.

 • Zajęcia dodatkowe

  W roku szkolnym 2013/2014 prowadzone są w naszym przedszkolu zajęcia dodatkowe, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Przedszkolaki mogą brać udział w zajęciach koła plastycznego prowadzonego przez Panie: Anna Baczewska, Agnieszka Bielska, Monika Klepadło w Przedszkolu przy ulicy Głowackiego i Panią Katarzynę Szymanowicz w Przedszkolu przy ulicy Al. Niepodległości. Dzieci podczas zajęć wykorzystują różne techniki plastyczne i techniczne, a swoje prace prezentują w galerii prac. Dzieci muzycznie uzdolnione rozwijają swoje zdolności w chórku przedszkolnym prowadzonym przez Panią Dyrektor Joannę Klepadło. Ponadto "umysły ścisłe" mogą ćwiczyć swoją pamięć, koncentracje i logiczne myślenie podczas nauki gry w szachy. Koło to prowadzi Pani Małgorzata Jamiołkowska. Wszystkie dzieci 5-cio i 6-cio letnie uczęszczają na zajęcia j.angielskiego, które prowadzi Pani Anna Kulesza (ul. Głowackiego) oraz Pani Katarzyna Wiśniewska (ul. Al. NIepodległości). Chętne dzieci poznają podstawy j.niemieskiego, prowadzone przez Pania Dyrektor Joanne Klepadło.

 • Nasi Dziadkowie

  Z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu odbyły i uroczystości związane ze Świętem naszych Dziadków. Było przedstawienie: wiersze, pioesenki, upominki no i oczywiście nie mogło obyć się bez tańców. Na początku dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, następnie zaprosiły do tańca Babcie i Dziadków. Po krótkiej preznetacji kroków wszyscy z optymizmem i chęcią uczestniczyli we wspólnej zabawie. Musimy przyznać, że bardzo dobrze "szło" naszym Dziadkom i Babciom i mogliby zawstydzić nie jednego młodego swoimi umiejętnościami. BRAWO!!!! oby tak dalej bo wiemy, że ruch to zdrowie, a zdrowie to radość i pogoda ducha.

  WSZYSTKIEGO DOBREGO DROGIE BABCIE I DRODZY DZIADKOWIE, DUŻO ZDROWIA I POGODY DUCHA ŻYCZĄ WNUCZĘTA.

  Zdjęcia z uroczystości w albumie fotograficznym